శుక్రవారం, ఆగస్టు 15, 2014

ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి

అరెరే రాజారావు రావుబహద్దర్ నారసింహరెడ్డి
ఏయ్..రెడ్డి కాదు బంగారపు కడ్డీ.. నారసింహరెడ్డి

అరెరే.. ముల్కుల్ కట్టె సేతిలో
ఉంటే మున్నూటికి మొనగాడు
ఆ.. పెట్టి మాటలు ఏదాలోన రండి శూరులారా..