శుక్రవారం, ఆగస్టు 09, 2013

పవన్ కల్యాణ్ ఖూనీ చేశాడా?

నిజమే ఖూనీ చేశాడు... మరే వీళ్ళ ఇష్టం అయిపొయింది...