బుధవారం, ఆగస్టు 28, 2013

ఆనాడే చెన్నయ్ భవిష్యం చెప్పిన ఆ రెండు పద్యాలు

ఢిల్లీ, కలకత్తా, బొంబాయి వంటి నగరాల చరిత్రలు వందల వేల సంవత్సరాలవి కాగా మద్రాసు లేదా చెన్నపట్టణం అని పిలువబడుతూ ఉండిన నేటి ‘చెన్నయ్‌’ నగర చరిత్ర క్రీస్తు శకం పదిహేడో శతాబ్దం మధ్య కాలం నుంచే మొదలయిందంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. అయినా గువ్వల చెన్న శతకంలోని ఈ రెండు పద్యాలు...