సోమవారం, ఆగస్టు 26, 2013

బేట్రాయి సామి దేవుడా! – జానపద గీతం

కాటేమి రాయుడా ! కదిరి నరసిమ్మడా
మేటైన వేటుగాడ నిన్నే నమ్మితిరా                       1బే1
శాపకడుపున చేరి పుట్టగా-రాకాసిగాని
కోపామునేసి కొట్టగా...
పూర్తి  వివరాలు