శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 28, 2014

2011 జనాల లెక్కలు ...

జిల్లాలోని జనాల(భా) వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి ...