ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 09, 2014

గండికోట శ్రీరామచంద్రునిపై అన్నమయ్య రాసిన సంకీర్తన

కీర్తన సంఖ్య: 165 (19వ రాగిరేకు) రాగం: దేవగాంధారి 
ప||  రాజవు నీకెదురేదీ రామచంద్ర     
రాజీవ నయనుడ రామచంద్ర 

చ|| వెట్టిగాదు నీవలపు 
వింటి నారికి దెచ్చితిని 
(ర)ఱట్టు సేయ బనిలేదు 
ఇట్టే రామచంద్ర ..