శనివారం, జూన్ 22, 2013

వై విజయ

నటి వై విజయకు కడప కారెం దోసలంటే ఎందుకంత ఇష్టం?

కడపకూ..వై విజయకు ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది?

వై విజయ జీవిత విశేషాలను ఆవిష్కరించిన కడప.ఇన్ఫో ఇంటర్వ్యూ...